เกี่ยวกับเรา

เรามุ่งมั่นในการพัฒนาบริการ ให้สามารถบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ครบวงจรมากขึ้น ให้กับหน่วยงานภาครัฐ


บริษัท โกรลิสโต้ จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากทีมผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์การทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ

มีความชำนาญงานสูงด้านเว็บไซต์ราชการ และซอฟแวร์ประยุกต์ทำงานด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของผู้ใช้คอมพิวเตอร์

ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป

แนวคิดการทํางาน โกรลิสโต้ "ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙

มีพระดํารัสแก่ปวงชนชาวไทย ห่วงแรก ความพอประมาณ ห่วงที่สอง ความมีเหตุมีผล ห่วงที่สาม

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี นอกจากห่วงทั้งสามที่นําพาการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีสติแล้ว

เรายังขับเคลื่อนทีมงานด้วยสองเงื่อนไขสําคัญ อันได้แก่ เงื่อนไข ความรู้ คู่ คุณธรรม

เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมคุ้มค่า และก่อประโยชน์อย่างแท้จริง


โกรลิสโต้ ได้ให้บริการหน่วยงานภาครัฐ มากกว่า 10 ปี ในนาม บริษัท ดังภูมิ จำกัด

ได้รับการไว้วางใจดูแลเว็บไซต์มากกว่า 900 หน่วยงาน และเพื่อการรองรับการส่งเสริมจากสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้สามารถพัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ครบวงจรมากขึ้นจึงได้จัดตั้ง บริษัท โกรลิสโต้ จํากัด เพื่อมุ่งเน้นที่กลุ่มหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ